OTTO Hotel & Sun in Pavilosta

Privātuma politika

Lai nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu un līgumisko attiecību precīzu izpildi, viesnīca OTTO Hotel & Sun apņemas klientu datus apkopot, uzglabāt, publiskot, nodot un saglabāt saskaņā ar Latvijas republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Visa personīgā informācija, kas tiek sniegta, veicot rezervāciju/pirkumu tiešsaistes rezervācijas platformā un e -veikalā, ir konfidenciāla un tiek apstrādāta saskaņā ar personu datu aizsardzības likumdošanas prasībām.

Viesnīca OTTO Hotel & Sun ir tiesīga apkopot klienta sniegto personīgo informāciju. Bez klienta piekrišanas viesnīca OTTO Hotel & Sun personas datus trešajām personām nenodod, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

Apstrādāti tiek tie personas dati, kurus klients norādījis, veicot rezervāciju un iepērkoties e – veikalā (vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs).

Slepenos maksājumu karšu datus, kurus Jūs norādāt, veicot maksājumu, droši uzglabā MakeCommerce (https://makecommerce.net), kas tos nekad nenodod tirgotājiem vai trešajām personām. Maksekeskus AS ir PCI-DSS atbilstošs maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš apstrādā Visa un MasterCard maksājumus Eiropas Savienībā bāzētiem tirgotājiem. Kartes dati (kartes veids un pēdējie divi kartes numura cipari) tiek saglabāti tikai ar droša SSL savienojuma starpniecību un nekad netiek nodoti tirgotājiem vai trešajām personām. Lai atgrieztu klienta samaksāto summu, pamatojoties uz noteikumiem par pirkumu atcelšanu, mainīšanu vai atlīdzināšanu, viesnīca OTTO Hotel & Sun izmanto Maksekeskus drošo platformu.

Personu datu apkopošana: EDHOTELS Ltd (rezervēšanas sistēmas uzturētājs) ir tiesības nodot klientu personu datus viesnīcas OTTO Hotel & Sun pilnvarotiem datu apstrādes speciālistiem ar mērķi efektīvi izmantot apkopotos datus, lai nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu.

OTTO Hotel & Sun ir atbildīga par pilnvaroto datu apstrādes speciālistu darbībām. Datu apstrādes speciālisti rīkojas pilnīgā saskaņā ar principiem, kuri attiecas uz viesnīcai OTTO Hotel & Sun uzticēto personu datu apstrādi. Par datu apstrādi atbild OTTO Hotel & Sun, e-pasts info@ottohotel.lv.

Ar personu nesaistītu datu apkopošana: Mēs apkopojam arī ar personu nesaistītus datus, tātad datus, kas nav tieši sasaistāmi ar konkrētu personu (pārlūkprogrammas versija, valodas izvēle, atrašanās vieta, vietnē pavadītais laiks utt.). Šos datus apstrādājam kā vispārīgu informāciju par klientu darbībām viesnīcas OTTO Hotel & Sun rezervēšanas sistēmas vietnē. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu rezervēšanas sistēmas, pakalpojumu un produktu kvalitāti.

EDHOTELS Ltd (rezervēšanas sistēmas uzturētājs un administrators) un viesnīca OTTO Hotel & Sun personu datus uzglabā savās datu bāzēs. Klientam jebkurā laikā ir tiesības saņemt ziņas par viņa personas datiem un par viņa veiktajām darbībām vietnē. Bez tam klients jebkurā laikā ir tiesīgs pieprasīt korekcijas viņa personas datos, ja dati ir mainījušies vai ir neprecīzi kāda cita iemesla dēļ. Lai mainītu, pievienotu vai dzēstu datus, lūdzu, sazinieties ar viesnīcu OTTO Hotel & Sun, rakstot uz e-pasta info@ottohotel.lv.

Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas noteikumos: Sākot lietot rezervēšanas sistēmu, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šajos privātuma politikas noteikumos minētajiem principiem un nosacījumiem un tiem piekrītat. Mēs paturam tiesības mainīt privātuma politikas vispārīgos noteikumus. Izmaiņas tiks paziņotas viesnīcas OTTO Hotel & Sun tīmekļa vietnē. Ja Jums rodas jautājumi vai šaubas saistībā ar šo privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@ottohotel.lv.